Ako si vybaviť stavebné povolenie.

Ako si vybaviť stavebné povolenie.

Základný  predpoklad pre získania stavebného povolenia  v spojenom územnom a stavebnom konaní je súlad plánovanej stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie) s územným plánom mesta/obce  a súhlasné vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov.

 

Čo je to súlad s územným plánom ?

Súlad s územným plánom znamená, že stavba musí rešpektovať koeficient zastavanosti, zelene, podlažných plôch, maximálnu výšku stavieb a musí byť v súlade s funkciou využitia. Osadenie stavby na pozemku musí rešpektovať odstupové vzdialenosti od hraníc pozemku, od susedných stavieb a tzv. uličnú čiaru (odstup stavby od verejnej komunikácie). Za účelom zistenia uvedených podmienok sa obstaráva územnoplánovacia informácia.

 

Kedy sa dá požiadať  priamo  o stavebné povolenie ?

Stavby, ktoré možno klasifikovať v zmysle stavebného zákona ako jednoduché stavby (tzn. ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie), sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie. Pre ostatné stavby sa vyžaduje najskôr územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby) a následne stavebné povolenie.

 

Kde podať  žiadosť o stavebné povolenie ? 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu) a to vo forme vyplnenej žiadosti spolu s ďalšími prikladanými dokumentami (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, súhlasné vyjadrenia a stanoviská štátnych orgánov a iných zainteresovaných subjektov). Na každom stavebnom úrade nám poskytnú podrobné informácie o tom, čo od nás budú požadovať.

 

Kam po vyjadrenia a stanoviská, ktoré treba predložiť stavebnému úradu ?

Počet požadovaných vyjadrení a stanovísk pre stavebné povolenie sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia, počtu zainteresovaných subjektov  a požiadaviek daného stavebného úradu. Nižšie uvádzame vyjadrenia potrebné k stavebnému povoleniu pre rodinný dom (jednoduchú stavbu),  ktorý je situovaný v obci nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem a je v súlade s územným plánom obce, bude napojený na miestne inžinierske siete  (vodovod, kanalizácia a elektrika) pričom parcela, na ktorej sa bude rodinný dom stavať  je na katastri vedená ako orná pôda.

Kataster – tu si zabezpečíme doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke práva k pozemkom: list vlastníctva (platí tri mesiace) a kópiu z katastrálnej mapy. Výpis z listu vlastníctva z internetu má len informatívny charakter, nie je použiteľný na právne úkony. Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu, ak zamýšľame stavať na pôde, ktorá je označená ako orná pôda. Predkladá sa list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, súhlas obce s vyňatím, územné rozhodnutie alebo situácia osadenia stavby, určenie bonity pôdy. Geometrický plán sa predkladá, ak sa má vyňať len časť pôdy. Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu. Ak v obci nie je kanalizácia, treba predložiť nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (pri čističke musí byť aj súhlas Ministerstva životného prostredia SR). K žiadosti o pripojenie domu treba priložiť list vlastníctva, situáciu napojenia domu na vodu a projekt vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu. K žiadosti o pripojenie domu na elektrickú sieť sa prikladá list vlastníctva a situácia napojenia domu na elektrinu a projekt elektroprípojky. Distribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom). K žiadosti o pripojenie domu sa prikladá list vlastníctva, nákres plynovej prípojky a vnútornej plynoinštalácie a situácia napojenia domu na plyn. Obec alebo mesto – súhlas s malým zdrojom znečistenia ovzdušia – ak bude v dome krb alebo kotol na pevné palivo alebo plyn. Predkladá sa list vlastníctva, typ a parametre kotla, plynofikácia domu a technická správa z projektu.  Súhlas susedov – ak stavba je osadená inak ako je uvedené v stavebnom zákone (napr. ak bude stavba osadená bližšie ako 2m od susedného pozemku alebo ak voľný priestor medzi susednými stavbami bude menší ako 7m) je rozumnejšie s touto skutočnosťou dopredu oboznámiť vlastníka susedného pozemku a požiadať ho zároveň o písomný súhlas k situačnému osadeniu. Aj napriek súhlasu má sused stále právo odvolať sa, ale ak je informovaný je pravdepodobné, že k tomu nedôjde.

 

Keď predložíte stavebnému úradu všetko potrebné kedy Vám bude vydané stavebné povolenie ?  

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a všetkých jeho účastníkov pozve na obhliadku miesta stavby. V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

 

Kedy budete môcť stavať.

Stavebné povolenie nadobúda platnosť po uplynutí 15-dňovej lehoty, počas ktorej sa môžu ešte spresniť detaily každou zo zúčastnených strán alebo sa dá platnosť urýchliť ak si zaobstaráme písomné prehlásenie učastníkov konania, v ktorom sa vzdávajú práva na odvolanie. Právoplatnosť musí stavebný úrad zvlášť potvrdiť.  Právoplatné stavebné povolenie oprávňuje stavebníka začať vykonávať stavebné práce na stavbe v súlade s podmienkami určenými v stavebnom povolení a podľa projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom v stavebnom konaní.

 

Platnosť stavebného povolenia. 

Povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti, ibaže by stavebný úrad určil na začatie stavby dlhšiu lehotu.

Bez komentárov.

Napíšte nám komentár

Musíte byť Prihlásený pre napísanie komentára.