Architektonický návrh Kultúrno-športovo-relaxačného centra Bystrá

Chcem návrh od ARCHITEKTON architektov  >>

Osobitý a originálny architektonický návrh Kultúrno-športovo-relaxačného centra Bystrá vychádza z požiadavky investora a má riešiť v regióne s vysokým kultúrno-turistickým potenciálom chýbajúcu infraštruktúru sociálnych služieb a prioritne posilniť kultúrny potenciál regiónu a infraštruktúru cestovného ruchu. Investičný zámer je situovaný do piatich hlavných stavebných objektov, ktoré sú podporené výstavbou kompletnej infraštruktúry v danej oblasti zámeru.

Projekt rieši výstavbu apartmánového domu, dvoch polyfunkčných objektov, amfiteátra, námestia a multifunkčného ihriska, spevnených plôch a komunikácii, sadových úprav a drobnej architektúry ako i výstavbu kompletných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrina a verejné osvetlenie) v danej lokalite.

Vybudovanie amfiteátra, multifunkčného ihriska a námestia bude slúžiť v prospech obyvateľov regiónu a bude im poskytovať chýbajúce kvalitné kultúrne zázemie na organizovanie kultúrnych podujatí. Organizované kultúrne podujatia súčasne podporia prezentáciu regiónu v oblasti turizmu.

Výstavbou apartmánového domu a dvoch polyfunkčných objektov bude vytvorených 32 nových apartmánov slúžiacich na ubytovanie, ďalej wellness centrum, reštaurácia, pivovar, predajňa regionálnych výrobkov (syry a údeniny), vinotéka, kaviareň. Taktiež tu budú prevádzky ako zubná ambulancia, potraviny, bankomat a lekáreň, ktoré vo vyššej miere podporia nielen turistický rozvoj ale prioritne podporia chýbajúcu štruktúru sociálnych služieb v regióne.

V rámci areálu je navrhnutých 45 parkovacích miest. Z celkového počtu 45 parkovacích miest budú 2 stojiská slúžiť  pre osoby  s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ďalej sa tu nachádzajú dve detské ihriská s pieskoviskom a preliezkami ako i promenáda vedúca pri miestnom vodnom toku Bystrianka.

Predmetná oblasť je známa a vyhľadávaná nadšencami prírody/cykloturistika, pešia turistika, zimné športové vyžitie/  a má nadregionálny význam. Z východnej oblasti rezort susedí priamo so záchytným parkoviskom Bystrianskej jaskyne, zo severu s cestou 2. Triedy, ktorá je vstupnou bránou do turistickej oblasti Tále.

Navrhovaný objekt bude napojený na inžinierske siete novonavrhovanými prípojkami vody, splaškovej kanalizácie, prípojkou NN a prípojkou slaboprúdu. Súčasťou návrhu je aj odvedenie zaolejovaných dažďových vôd z navrhovanej plochy komunikácií a parkovacích plôch dažďovou kanalizáciou do navrhovaného odlučovača ropných látok. Dažďové vody a vody prečistené z ORL budú ďalej riešené vsakom v rámci pozemku investora. Dažďové vody zo strechy budú rovnako riešené vsakom v rámci pozemku investora

Architektonický návrh Kultúrno-športovo-relaxačného centra Bystrá taktiež rieši navrh vnútroareálové osvetlenie.